(+995 32) 144 184


საავტომობილო სასწორი LMT -315/60T,(15მ, 60ტ)

დაკალიბრების(იუსტირების) პროცესი.


დაკალიბრების(იუსტირების) შემდგომი შემოწმება.


სასწორის საერთო ხედი.


 სასწორი მუშაობის რეჟიმში.

სასწორის აწყობა-მონტაჟი.


მოსამზადებელი სამუშაო.


ფუნდამენტი.